අහස උසට නැග ගියාට . . . Ahasa Usata Naga Giyata . . .

අහස උසට නැග ගියාට                                                              
නැහැනේ අහසේ රැදෙන්නේ
අහසේ මාළිගා සැදුවට
අපි පොළවෙයි සිටින්නේ . . . . . //

ළඹ කැටයේ අත්වාරුව
බිත්ති දිගේ නගින්නේ
බිත්තිය ඉහලට යනකොට
අපි පොඩියට පෙනෙන්නේ . . . . .. //

අහස උසට නැග. . . . . . .

සිමෙන්ති කඳුළින් දියකර
සත් මහලයි තනන්නේ
පලන්චියේ කිරි කිරියයි
අපේ දුකට අඩන්නේ . . . . . . . . . . //

අහස උසට නැග ගියාට . . . . . . . .ගායනය:- ගුණදාස කපුගේComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .