බුදු හාමුදුරුවෝ අපිත් දකින්නැති . . . Buduhamuduruwo Apith Dakinnathi . . .

බුදු හාමුදුරුවෝ අපිත් දකින්නැති                              

බනත් අහන්නැති ඒ කාලේ
නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති
එකයි තාවමත් සංසාරේ . . . //

දෙවුරම් වෙහෙරට යන්න එන්න ඇති
බුදුන් වදින්නට ඒකාලේ
නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති
එකයි තාවමත් සංසාරේ

බුදු හාමුදුරුවෝ.......

අපිත් එක්ක සිටි අපේම යාලුවෝ
නිවන් දකින්නැති ඒ කාලේ
මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට
පින් පුරවමු අපි සංසාරේ

බුදු හාමුදුරුවෝ........ගායනය - වික්ටර් රත්නායකComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .