දැයම පුබුදුව ලූ . . . Dayama Pubuduwalu . . .

දැයම පුබුදුව ලූ - නිමල පහන නිවුනා...                                
           
අවිදු අඳුර දුර ලූ -නුවන පහන නිවුනා...
සසුනඹර දිලින අප සෝම සමිඳ ඔබ
රහසේම නික්මී තිබුනා...

දොරේ ගලා ගිය දහම් ගඟුල සිඳුනා...
මහා කරුණාවෙන් මග නොමග සැදු
දහම් ගඟුල සිඳුනා - අකලට
දහම් ගඟුල සිඳුනා....

දැයම පුබුදුව ලූ . . . .

ලොවේ දසත ගිය පිරිත් ස්වරය මැකුනා...
මහා කරුණාවෙන් සිත සුවය සැදු
පිරිත් ස්වරය මැකුනා - අකලට
දහම් ගඟුල සිඳුනා...

දැයම පුබුදුව ලූ . . . .ගායනය - දයාන් විතාරණ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .