ඉරක් පායනා දේශය . . . Irak Payana Deshaya . . .

ඉරක් පායනා දේශය                                                       
ලොවක් ලොබ බැදුණු දේශය..
මගේ මේ රටයි සුන්දර
බලනු මැන සකී . . . . . //

ජාතියේ උදා ලෝකය
මගේ හදවතයි දේශය
සිංහලේ මගේ පින්බර
පොළොව මම සිඹිම්. . . . . . //
සිංහලේ මගේ පින්බර
පොළොව මම සිඹිම් . . . . . .

විදෙස් දේශයන් අබියස
නිවට ජාතියක් විලසට
දෙදණ බිම ඔබා මැතිදුනි
ඳිනු මම කෙසේ . . . . . //

ජාතියේ මහා මානය
මගේ හදවතයි දේශය..
සිංහලේ මගේ පින්බර
පොළොව මම සිඹිම් . . . . . . . //
සිංහලේ මගේ පින්බර - පොළොව මම සිඹිම්..

ඉරක් පායනා දේශය - ලොවක් ලොබ බැදුණු දේශය..
මගේ මේ රටයි සුන්දර - බලනු මැන සකී . . . . . . . //ගායනය : ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .