කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . Kaulupiyan Path Wahanna . . .

කවුළු පියන් පත් වහන්න                                                            

සඳළු තලාවේ
ඔබ දුරයි නෙතට මා සිටිනා
ළවැලි තලාවේ . . . . . . //

විලක දුරක මල් පිපුනේ අපට නොවේමැයි
ඔරු පාරු ඇවිත් බලා යාවි විල් දිය ගැඹුරුයි
මල් සුවඳ උරා ඇදී යන්නේ බඹරුන් කොමැයි
සඳළුතලාවට පැල්පත දුරනම් බෝමැයි . . . .

කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . . . . . . .

කිරි සිනා සලන සඳවත අහසෙම රැඳුනාවේ
ඉඟිමරණ තරු කැළුම් අහසට නොම පෙනුනාවේ
සිත ඈත අරන් යන විමනේ සඳළුතලාවේ
කවුළු පියන් වසනු මැනවි නෙතුකැන් හමුවේ

කවුළු පියන් පත් වහන්න . . . . . .ගායනය - කසුන් කල්හාරComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .