කෙලෙසක කීවත් . . . Kelesaka Kiwath . . .

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය                                            
අමතක කරනු කියා
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ . . . . . . .//

යාදනියක සේ මා ලග දෑවටී
සෙනෙහස පෑතු ඒ දිනේ
ඔබ හට මෙලෙසේ අමතක මොහොතේ
මට අමතකව නෑතේ
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය . . . . . . .

අසන හෑම මුවින් ලොවම මා වෙතින්
ඔබ විමසන දවසේ
බෑදි පෙම සගවා ඉන්නද ඉවසා
මා ගොලු බිහිරෙකු සේ
ඔබ ඒ කීව ලෙසේ
අමතක කරමි කෙසේ . . . . . .

කෙලෙසක කීවත් ඔබ ගෑන මතකය . . . . . . .ගායනය - චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චිComments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .