කුලගෙදරින් දුම්බර කඳුවැටියේ . . . Kula gedarin Dumbara Kaduwatiye . . .

කුලගෙදරින් දුම්බර කඳුවැටියේ . . . . පතිකුලයට අද            

කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ
මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද
කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ . . . . //

වන ලන්දෙ හැංඟුනු මූණු පොඩ්ඩක්
කෝල වෙයි ගම් මණ්ඩියේ
ගහ වැල් පිපී සුවඳින් පිරී අද
පෙම් කෙලී වැව් කණ්ඩියේ . . . . .//
වාසනාවන් හරි වාසනාවන් . . . . . . ////

කුලගෙදරින්. . . . . .

දඹ රත්තරන් හැඩදා සොදින් කල
රූපයක් හැඟුමක් වගේ
ඔහෙ ඇස් වහක් නැත හෝ වහක් නැත
ආකාහේ තරුවක් වගේ . . . . . . . . . //
වාසනාවන් හරි වාසනාවන් . . . . . .////

කුලගෙදරින් . . . . .ගායනය : බන්දුල විජේවීරComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .