ලා දළු බෝ පත් . . . Laa Dalu Bopath . . .

ලා දළු බෝ පත් සෙමින් සැලෙන සේ                          යශෝදරා දේවී... 
වාවනු බැරි තැන රහසේ හැඬුවා
පෙර සංසාරේ ඇසුර මතක් වී . . . .

ලේන කුලේ සිට ආගිය මඟ තොට
සිටියා නොසැලෙන පහන් ටැඹක් වී
නිවන් දකින තුරු මේ සංසාරේ
පසු පස ආවා සෙවනැල්ලක් වී . . . .

ලා දළු බෝ පත් සෙමින් සැලෙන සේ . . . //

තැලී සෙනේ සිත සැලී හඬන විට
වැටී දෙපා ලඟ යශෝදරාවෝ
පිපී නිවන් මල් සාධුකාර දීනිවී
පහන් විය උදෑසනක් සේ . . . .

ලා දළු බෝ පත් සෙමින් සැලෙන සේ . . . .ගායනය - කරුණාරත්න දිඋල්ගනේ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .