ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .

ලෝනා මුනි රාජගේ                                                    

ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //

මාගෙ හිසකේ ගර්භයෙහී . . . . //
සඟවාගෙන ආ සාදරෙන් . . . . //

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //

අත්ලට ස්‌වාමිගේ වඩවමී . . . //
දාඨාදා අප දියනා ගේ . . . . . //

ලෝනා මුනි රාජගේ
ශ්‍රී දළදා පෙන්වමී . . . //ගායනය - ඉවංකා පීරිස්Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .