ඔබ මා හමුවුන . . . Oba Maa Hamu Una . . .

ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හද යට                                          
කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසට
මගෙ ළග තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළග තනියට ඉනු මැනවී . . . . . . //

ඔබ සිත මා සිත හමු වූ දා සිට
මා ලය පීදී පරවූ පෙම් මල . . . . . . . //
සිතින් තුරුළු කර මා මළ දවසට
මගෙ ළග තනියට ඉනු මැනවී . . . . . /

ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හද යට

කදුල සුසුම නොහෙලා නොදොඩා අපි
මිරිගු සයුර වෙත පියමන් කල සැටි . . . . . //
සිතින් දරාගෙන මා මළ දවසට
මගෙ ළග තනියට ඉනු මැනවී . . . . . . /

ඔබ මා හමුවුන මේ ඉර හද යට ...........ගායනය - කරුණාරත්න දිව්ල්ගනේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .