පිපිච්ච මල් උඩ . . . Pipichcha Mal Uda . . .

පිපිච්ච මල් උඩ වැටිච්ච පිනි පොද                              

හිතිච්ච දේ කර දෙයි
මැරිච්ච මල් ටික වැටිච්ච යුරු දැක
බටිච්චියක් දුවතෙයි ........//

පැලිච්ච දන් වල පිරිච්ච පැණි ටික
කිරිල්ලියක් උරතෙයි
තැලිච්ච දන් ගෙඩි විසික්ක කරමින්
නැටිච්චියෙක් නටතෙයි....//

වරිච්ච බිත්තියෙ හැදිච්ච කූඩුවෙ 

කුරුළු පැටවූ නටතෙයි
තනත් තනෙන තම් දනත් තනෙන තම් 

තාලෙට උන් නටතෙයි.....//ගයනාව - සමිතා මුදුන්කොටුවComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .