තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ . . . Thun Hele Kala Thula . . .

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටවු                       
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටවු
විළි වැද යති දැක හෙළයන් . . . . . . . . //

සරු දෙරණ මකා තණ කබල කකා
සිංහයෝ සිඟති එතෙරින්
සිහ රදුනට දා‍ වූ සිංහ පැටවු
තුටු වෙද අනුනගෙ ඉඳුලින් . . . . . . //

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටවු . . . . .

අප ධජයේ ඉන්නා සිංහ පැටවු
පැන යන්නට පෙර මෙරටින්
පිට රටුන් දොරින් දොර සිඟා නොකා
සිත අලස සුවය දුර'රින් . . . . . . . //

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටවු . . .. . . .ගායනය - විශාරද නන්දා මාලිනී

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

වෙරළු ගෙඩිය හරි අටකට . . . Weralu Gediya Hari Atakata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .