වියෝ ගී ගැයෙන හදේ . . . Wiyo Gee Gayrna Hade . . .

වියෝ ගී ගැයෙන හදේ
ආදර මල් නොමියේ
සදා මේ සංසාරයේ 
අපේ හමුවීම නොවේ . . . . . . .


අතීතයේ මායා
රූ කැඩී බිඳී යාවී
අනාත වූ මා දෑසේ
කතා නිමා වේවී


මගේ කදුළු හංගා
මා සිනා සිසී ඉන්නේ
ඔබේ ලොවේ හිරු පායා
සදා සිනාසේවා

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ . . . . . . . //


අනාගතේ සිහිනේ
නෑ මෙදා සැබෑ වන්නේ
මිලාන වූ ආකාසේ
අපේ පැතුම් පාවේ


මගේ පැලේ තනි වී
මා සුසුම් හෙලන වේලේ
ඔබේ ලොවේ හිරු පායා
සදා සිනාසේවා . . . . . .

වියෝ ගී ගැයෙනා හදේ . . . . . . . /


ගායනය : නීලා වික්‍රමසිංහComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

ලෝනා මුනි රාජගේ . . . Lona Muni Rajage . . .