රජෙකු උනත් ගිළන් වෙලා..rajeku unath gilan wela...

රජෙකු උනත් ගිළන් වෙලා .. . . . . . /                                                  
එක් තැන් උණදා කියනවාට සැකයක් නෑ . . . .
නිරෝගි සැප හැර සැපයක් ලොවේ කොයින්දා . . . . .  //


ඉසුරු සමග හාද වෙලා  . . . . . /
නොසතුට ආදා දැනෙනවාට සැකයක් නෑ
සතුට තරම් වෙන ධනයක් වෙන ලොවේ කොයින්දා . . . . . . //


බැරි උනදා නෑදෑයන්  . . . . . /
අත හැර ගියදා හිතෙනවාට සැකයක් නෑ
විශ්වාසය හැර නෑයෙක් ලොවේ කොයින්දා . . . . . . . . //


Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .