සිහිල් සුළං රැල්ලෙ . . . Sihil Sulan Ralle . . .

සිහිල් සුළං රැල්ලෙ
ඔබෙි සුවඳ මුසුවෙි . . . . . . . //
ආදරයේ මද සිනිදු පහස ලැබ
හදවත දලු සෙලවෙි . . . . .

සිහිල් සුළං රැල්ලෙ . . . . .

සුදු වැලි කතරේ පිපුණු මල වගේ
ලොවිතුරු රස ගංගා . . . . . . . . //
ඔබෙි ආදරයේ වරුසා වැහැලා
කතර දෙවි ලොවක් වෙි . . . . . /

සිහිල් සුළං රැල්ලෙ . . . . . . 


සීත හිමවිවෙි කදු ගැට අතරේ
සෙනෙහස දිය දහරා . . . . . . //
ඈත හිමෙ කදු අතරේ පාවෙන
අමා සුවය ඇතිවෙි . . . . . . . //


සිහිල් සුළං රැල්ලෙ . . . . . . .


ගායනය - වික්ටර් රත්නායකයන්Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .