කලා වැව හිඳෙනවා..Kalaa wawa hindenawa...

කලා වැව හිඳෙනවා                                                                   
ආයෙමත් පිරෙනවා
මගේ හිත බිඳෙනවා 
ආයෙමත් හැදෙනවා..//

හිඳුන වැව් පතුළේ 
කටු කොහොලු පෙනෙනවා
රිදුන හිත් මඬලේ 
සෝ සුසුම් දැවෙනවා

කලා වැව හිඳෙනවා 
ආයෙමත් පිරෙනවා
මගේ හිත බිඳෙනවා 
ආයෙමත් හැදෙනවා..

පිරුණු වැව් ජලයේ 
සුදු නෙලුම් සරනවා
හැදුන හිත් මඬලේ 
පෙම් සුවඳ දැනෙනවා...

කලා වැව හිඳෙනවා 
ආයෙමත් පිරෙනවා
මගේ හිත බිඳෙනවා 
ආයෙමත් හැදෙනවා..

ගායනය - අමරසිරි පිරිස් 


Comments

Popular posts from this blog

සිරිපාදේ වන්දවන්න . . . Siripade Wandawanna ,. . .

මිනිසා සුවඳයි . . . Minisa Suwadai Mala Se . . .

මේ රට මගෙ රට . . . Mey Rata Mage Rata . . .